Skip to content

फूलदेई छमादेई – छमादेई फूलदेई आगोछ त्यौआर

Fooldei Festival 2021 | Pahadi Log

फूलदेई

एगो छ त्यौआर आज फूलदेई त्यौहारा।

देइ पूजण हूँ एगइन नान तिन आज द्वारा।

फूलदेई छमादेई द्वार पै अ गइ खुशहाली।

हर मुखड़ी में छाइजै मुसकाणा, यो हमार मनोकामना।

फूलदेइ छमादेई आग छ त्यौआर।।

झूम लेगी रे छ आज प्रकृति बै रे छ बयारा।

फूलदेई छमादेई आज छु त्यौआर।।

फूल, चावल थाई में सजे बैरन सजी धजी बैरन,

आज चैली-च्याल घुमणी लाग रई घर-द्वारा।।

फूलदेई छमादेई छमादेई फूलदेई आगोछ त्यौआर।।